אמות מידה לקבוצות עניין תחת החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

26.5.2021 ט"ו בסיוון ה'תשפ"א

הגדרה

קבוצת עניין היא קבוצת "התמקצעות" (מומחיות) שמטרתה לקדם את הנושא שבתחום העניין. בקבוצת העניין יכללו חברים שהנם מרפאים בעיסוק. הקבוצה מייעצת לחברה הישראלית לריפוי בעיסוק הישראלית ומספקת מידע לגבי תחומים משמעותיים, כמו לדוגמא במפגשים עם קובעי מדיניות.

תפקידה – להוביל את גוף הידע המקצועי והקליני ולרכז את הנושא.

מבחינת העמותה, באופן האידאלי, הקבוצה תיתפס כחוד החנית והאוטוריטה בתחום.

קבוצת העניין תהיה חלק מהחברה הישראלית לריפוי בעיסוק וכן יכולה להצטרף לארגונים מקצועיים בינ"ל אחרים המובילים בתחום.

 

חברות בקבוצת העניין

מרפא/ה בעיסוק שהביע/ה רצון להשתייך לקבוצת העניין ועומד/ת בדרישות הסף שהוגדרו להצטרפות לקבוצת העניין כפי שמפורסם באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק יוכל/תוכל להצטרף.

חברות בקבוצת העניין תהיה בחינם לכל מרפא/ה בעיסוק שמעוניין/ת להצטרף. כלל הפעילויות בקבוצות העניין נשענות על עבודה התנדבותית של החברים בה ועל תשתיות בתשלום של החברה הישראלית. על כן, השתתפות בפעילויות קבוצת העניין תהיינה בחינם/ בעלות מופחתת עבור חברות החברה הישראלית לריפוי בעיסוק והנהגת קבוצת העניין רשאית לקבוע אילו פעילויות תהיינה בתשלום עבור מי שאינה חברת החברה הישראלית לריפוי בעיסוק. כמו כן, באתר החברה הישראלית יהיו תכנים הפתוחים רק לחברי קבוצת העניין שהינם חברים בחברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

קבוצת העניין תנוהל ע"י ועד מנהל שבראשו יעמוד יו"ר קבוצת העניין. הועד המנהל ויו"ר קבוצת העניין מחויבות להיות חברות עמותה.

המשך כהונתם של חברי הוועד המנהל והיו"ר תאושר מדי שנתיים עם אפשרות להארכה לשלוש שנים.

עם סיום תפקיד, יפורסם באתר החברה הישראלית קול קורא לתפקיד. בחירת היו"ר החדש מתוך המועמדים תתבצע ע"י הצבעת חברי הועד המנהל של קבוצת העניין.

הצטרפות לוועד קבוצת העניין תתבצע ע"י הגשת בקשה בכתב להצטרפות לוועד המכהן והצבעה של כל חברי קבוצת העניין שתערך אופן מקוון במועד הנקבע מראש ויפורסם כ10 ימים מראש באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

 

מתווה פעילות

קבוצת העניין עובדת באופן תהליכי ורציף תוך הגדרת מטרות שנתיות.

מתווה פעילות הקבוצה (חלוקה לקבוצות עבודה, מפגשים, ועדות וכיוב') יפורסם באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

קבוצת העניין תיפגש לפחות 3 פעמים לאורך השנה

מטרותיה ייקבעו בכפוף לתקנון העמותה, לרבות: פעילות לקידום חקיקה ורגולציה, כתיבת נייר עמדה, פרוטוקול טיפול, ריכוז ידע מקצועי, קווים מנחים לבידול מקצועי, הדרכת עמיתים ולמידת עמיתים. קבוצת העניין תגבש ועדה (לפחות 2 חברות/ים) שתפקידה לנסח ולהוציא קול קורא עבור הפעילות הנבחרת ולגבש קריטריונים ברורים לבחירת המועמדות/ים להובלת הפעילות הנבחרת.

בקבוצת העניין ייכללו מרפאים בעיסוק מובילים בתחומם עם ידע וניסיון מקצועי.

הפעילות השוטפת של קבוצת העניין תעשה על ידי הגדרת יעדים ואסטרטגיות להשגת היעדים ותבנה תכנית עבודה שנתית.

במסגרת הכנסים של העמותה תינתן במה לקבוצת העניין לקדם תוכן ו/או נושאים שונים.

יעדי קבוצה לדוגמא:

  • הנגשת מידע לאנשי טיפול/לקוחות (כולל קישורים, מאמרים ומחקרים מומלצים, אבחונים, סיכומים מהרצאות וימי עיון)
  • הנחיות קליניות והגדרות
  • כתיבת ניירות עמדה
  • סיוע בבניית סקרי הערכת צרכים של האוכלוסייה (מטפלים)

 

ניהול ודיווח

מטרות הקבוצה תפורסמנה באתר העמותה ותוצגנה לכלל חברי העמותה. אחת לשנה (במהלך חודש דצמבר) תפרסם הקבוצה באתר דוח על פעילותה במהלך השנה והמטרות לשנה הנכנסת.

על הנהגת קבוצת העניין מוטלת האחריות לשמור על זכויות יוצרים ועל תקשורת מכבדת וראויה בכל ערוצי התקשורת הנבחרים בין חברים/ות קבוצת העניין. להנהגת קבוצת העניין שמורה הזכות לנקוט באמצעים משמעתיים כגון הרחקת חבר/ה מהקבוצה שלא שמר/ה על כללי התנהלות נאותים  ושיח מכבד.

יו"ר קבוצת העניין יגיש בחודש נובמבר למנכ"לית החברה הישראלית תקציב פעילות לשנה הנכנסת.

פרוטוקולי מפגשי קבוצות העניין יועלו לאתר החברה הישראלית תחת קבוצת העניין הרלוונטית.

יו"ר  קבוצת העניין ידווח לוועד העמותה על התנהלותה באופן שוטף ובהתאם לצורך וישתתף במפגשי יו"ר קבוצות העניין. יו"ר קבוצת העניין יוזמן לחלק מישיבות וועד העמותה בהתאם לצרכי הקבוצה.

תקציב לפעילות קבוצת העניין יוקצה בהתאם למספר קריטריונים, כגון: מספר החברים הרשומים בעמותה, צרכי הקבוצה, שלבים בגיבוש המקצועי ועוד.  תקציב זה יוקצה לטובת ימי עיון, מרצים, קידום חקיקה, ייצוג משפטי, הבנייה של הדרכות ועוד.

החברה הישראלית תתמוך בפעילות קבוצת העניין. תמיכה זו יכולה לכלול סיוע אדמיניסטרטיבי, סיוע כספי, סיוע בבניית הדרכות/הבאת מרצים, אישור מקצועי של העמותה, סיוע בהבנייה של תהליכי ההתמקצעות, סיוע בתרגום ועוד.

 

 

הערות שוליים