תקנון האתר

תקנון אתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק ע"ר

ברוכים הבאים לאתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק. האתר מנוהל ומופעל על ידי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק (ע"ר) (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורט במסמך זה. אנא קראי את תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולשת" או "משתמשת" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושים שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

במסמך זה הנהלת האתר ו/או החברה, לרבות עובדיה, מנהליה, חבריה והפועלים מכוחה או בשמה.

תקנון האתר מנוסח בלשון נקבה, ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשות באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר

 1. האתר הנו אתר תוכן של החברה, הפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 3. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר.

מדיניות פרטיות

 1. הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתתפות לסודיות בקשר לפרטיהן אשר אינם מיועדים לפרסום לרבות פרטי אמצעי תשלום במידה ויועברו להנהלת האתר ופרטי דוא"ל. הנהלת האתר נוקטת בצעדים הנדרשים לאבטחת המידע השמור בשרתי האתר, ואולם הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו.
 2. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתפת או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
 3. בהרשמתך לאתר הנך נותנת הרשאה לחברה להכלל ברשימת החברים אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות  בתיקון 40 לחוק הבזק לרבות בכל הקשור למשלוח הודעות פרסום באמצעות הודעות SMS ו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות באמצעות טלפון נייד.
 4. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשות שלא להעביר פרטים אישיים של חבריה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות חברי החברה, או במקרה של שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמשת.
 5. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמשת בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמשת.

אופן השימוש בשירותי האתר

 1. האתר הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשות מגיל 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך לאתר הנך מצהירה שאת מעל גיל 18.
 2. בהרשמתך לאתר הנך רשאית לעשות שימוש בכל דפי האתר, למעט במקרים שיוגבלו ע"י הנהלת האתר ע"פ שיקול דעתה בלבד.
 3. הנהלת האתר שומרת על זכותה כי שימוש בתכני האתר יותנה כולו או חלקו בחברות בחברה ו/או בהשתייכות לקבוצת עניין מסויימת, כמפורט להלן, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמשת.
 4. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמשת, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

שירותים ומידע לחברים בלבד

 1. באתר החברה ניתן למצוא שירותים ומידע הזמינים רק לחברי החברה, אשר שילמו דמי חבר לשנה הנוכחית. תוכלי ליהנות משירותים ומידע אלה לאחר השלמת תהליך ההרשמה, תשלום דמי חבר והצטרפות לחברה, ובכפוף לתנאי ההצטרפות לחברה. חלק מן השירותים והמידע עשויים להיות זמינים רק לחברי החברה השייכים לקבוצת עניין מסויימת. להצטרפות לקבוצת עניין להצטרפות לקבוצת עניין יש למלא בקשה באיזור האישי. אישור/דחייה יתקבלו במייל.
 2. בעת ההרשמה לחברות בחברה ו/או בעת ההרשמה לשירות, תתבקשי למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגוריך, מספר רשיון לריפוי בעיסוק, וכד'. כמו כן יידרשו פרטי כרטיס האשראי שלך (לתשלום דמי חבר ו/או לרכישת מוצר ו/או שירות הכרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור אך ורק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את המשך הרישום והשימוש בשירות ובמידת הצורך אף לסכל את יצירת הקשר עמך. במקרה של שינוי פרטים, עליך לעדכנם באמצעות יצירת קשר עם החברה. 
 3. יובהר כי הנתונים שמסרת בעת רישומך לחברה, יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. החברה לא תבצע כל שימוש בפרטיך אלא לצורך הרישום שביצעת ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

ביטול עסקה

 1. הנך רשאית לבטל עסקה לרכישת שירות שביצעת באתר, בכפוף לכל התנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 16 לעיל, ביטול רכישת מוצרים יתאפשר תוך 14 ימים מקבלת המוצר, ואילו ביטול רכישה של קורס, סדנה ו/או הרצאה יתאפשר תוך 14 יום מביצוע הרכישה, ובלבד שהביטול נעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות.
 3. בגין ביטול עסקה במסגרת הזמנים כנקוב בחוק ובסעיף 17 לעיל, יגבו דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

אספקת השירות

 1. הצפיה באתר כרוכה בשירות אינטרנט פעיל ומתאים. החברה לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי האתר שאינן בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.
 2. על המשתמשת באתר לוודא כי ברשותה התשתית הטכנולוגית הנדרשת לצריכת השירותים שרכשה באתר. החברה לא תהיה אחראית על חוסר יכולת לספק שירות למשתמשת כלשהי מסיבות התלויות במשתמשת. במקרה של תקלות טכניות באתר אשר ימנעו מימוש רכישה כלשהי, תהיה החברה מחויבת לספק למשתמשת לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר. במקרה של תקלה טכנית שתמנע השתתפות בהרצאה/סדנה/שיחה מקוונת, החברה תצא ידי חובתה על פי סעיף זה באספקת הקלטת ההרצאה/הסדנה/השיחה למשתמשת.

תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

 1. באתר תוכל למצוא תכנים בנושא ריפוי בעיסוק, לרבות מידע, מאמרים, לוח אירועים וכנסים של החברה, סיכומים של האסיפות הכלליות וישיבות הועד המנהל של החברה, סיכומי דיונים בהם השתתפו נציגי החברה בוועדות הכנסת ו/או בגופים ציבוריים אחרים, חדשות ריפוי בעיסוק, וכיוצ"ב.
 2. על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד תכנים אלו באתר, יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות סופר ואחרות. במידה והנך מבצעת שימוש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמת אותם.  אין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ רפואי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצאי באתר, תיעשה על אחריותך האישית בלבד.

פרסומות

 1. האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
 2. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי החברה ושירותיה.
 3. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
 4. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין הרוכשת ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר, או ירכשו באמצעותן.
 5. במידה והנך מעוניינת לפרסם באתר מוצר ו/או שירות כלשהו, עליך לקבל הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב לכך.
 6. החליטה הנהלת האתר לפרסם את התוכן שמסרת, היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לקצרו ו/או לשנותו ו/או להתאימו לאופי האתר.
 7. התכנים שתמסרי לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהגי בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת ו/או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום איזה מפרטיך. זכרי: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאת נוקטת ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

גישה לאתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

 1. הרשמה לאתר מותנית כאמור בהיות הנרשמת בת 18 שנים ומעלה ביום ההרשמה.
 2. הגישה לאתר יכול ותהיה מוגבלת לנרשמים כחברים בחברה, לרבות תשלום דמי חבר ו/או לחברים בקבוצת עניין ספציפית, והשימוש בו יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או סיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מדיניות התשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.
 5. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמשת בשל כשל ברשת האינטרנט ו/או בציוד הקצה המצוי ברשותה.

קישורים

 1. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר ממנו קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 2. החברה לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של החברה בלבד.
 2. באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר, הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.
 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
 5. כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר, יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסרת הנה בעלת הזכויות בו וכי היא רשאית למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות הנהלת האתר

 1. השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשות כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר.
 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשות, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 4. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי משתמשות האתר בגין מקרה פריצה למסד הנתונים של האתר, גניבת מידע משרתי האתר, שימוש במידע המצוי באתר בידי גורמים עוינים ו/או בלתי מורשים ולרבות עשיית שימוש שמידע הקשור לגולשות האתר ולפרטיהן האישיים.

חסימת גישה

 1. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמשת את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק, על פי תקנון החברה, ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

 1. כל משתמשת באתר מתחייבת לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

תמיכה טכנית

 1. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
 2. בהירשמך לאתר אתר הנך מצהירה כי להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור לשימוש באתר מעבר למפורט בו.

מחיקת מידע

 1. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או תוכן באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.

אבטחת מידע

 1. החברה התקינה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות אלה מצמצמים ומקטינים את הסיכונים לחדירה ללא הרשאה למחשבי החברה, אולם אין בהן ביטחון מוחלט. לכן, העמותה איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למידע המאוכסן בה.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
 2. לא תהיה למשתמשות כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולשת בהתאם לתקנון זה.

דין ומקום שיפוט

 1.   על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
 2.   מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 3.   שימושך באתר יעיד כי הנך מקבלת את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבלת את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.
 4.   העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה – כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.

הערות שוליים