תקנון החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

סימן א': מטרות העמותה

 1. (א) מטרות העמותה הן קידום התרבות, הרווחה והרמה המקצועית בקרב חברי העמותה:

לשם הגשמת מטרות אלה רשאית העמותה לפעול כדלקמן:

 1. לקבוע מדיניות, יעדים ואמצעים לפיתוח וקידום מקצוע הריפוי בעיסוק:
 2. לדאוג לשמירת הנורמות המקצועיות וכללי האתיקה המקצועית ופיתוחם:
 3. לקיים מסגרות למידה והשתלמות לשם פיתוח והרחבת הידע המקצועי:
 4. לעודד ולפתח שירותי ריפוי בעיסוק במערכת הבריאות והחינוך בקהילה:
 5. לקשור, לפתח ולהעמיק קשרים עם גופים הקשורים למקצוע הריפוי בעיסוק בארץ ובחו"ל.
 1. לעודד המחקר בתחום המקצועי ולפרסמו, הן בשטח האקדמי והן בשטח המקצועי:
 1. לארגן אירועים וכנסים לפיתוח התרבות, הרווחה והרמה המקצועית בקרב חברי העמותה:
 • להפיץ ספרות מקצועית :
 1. לקדם את הרמה התרבותית, המקצועית והרווחתית בקרב חברי העמותה בכל  דרך מקובלת:
 1. העמותה תפעל כארגון מקצועי עפ"י סעיף 9 (2א) לפקודת מס הכנסה.

(ב) לשם הגשמת מטרות העמותה, כאמור בסעיף 1 ( א) לתקנון רשאית העמותה להתקשר בחוזים והסכמים שונים עם גופים ואנשים בארץ ובחו"ל.

(ג) לשם הגשמת מטרות העמותה, כאמור בסעיף 1 (א) ולתקנון, רשאית העמותה לקבל כספים, עבודות ותרומות מכל גוף או אדם המעוניינים לתרום  לעמותה מכספים ו/או מזמנם.

 

סימן ב': חברות

 1. (א) מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

"אני ( שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.")

(ג) חבר בעמותה יכול להיות אחד מאלה:

 1. מרפא בעיסוק מוסמך:
 2. סטודנט לריפוי בעיסוק:
 3. כל תאגיד או אדם הרוצים לקם את מקצוע הריפוי בעיסוק בישראל.

(ד) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתי נתונה בידי הוועד: סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על סירוב לפי האסיפה הכללית הקרובה.

 1. (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה: הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.

(ג) הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר עקב חברותו  בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 1. (א) החברות בעמותה פוקעת:
 2. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד- בגמר פירוקו:
 3. בפרישתו מן העמותה: הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש:
 4. בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד , להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

 1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו:
 2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית:
 3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה:
 4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.

(ג) לא יציע הוועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן  לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1), ( 2 ) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 1. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים ו/או יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שנמסרה על ידי החבר ו/או באמצעות הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד כפי שנמסרו ע"י החבר; לפי בקשת החבר תשנה העמותה את מענו הרשום ו/או כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד בפנקס החברים.

 

סימן ג': האסיפה כללית:

 1. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.
 1. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
 1. אסיפה כללית רגילה תשמע דיונים וחשבונות על פועלות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת.
 1. (א) אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות 10% (עשרה אחוז) ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. (ב)   לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, ייראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהודעה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספר אשר יהיה.
 1. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
 1. החלטות האסיפה כללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן: היו הקולות שקלים, רשאי ראש האסיפה להכריע.

 

סימן ד': הוועד

13    (א)   הוועד ימנה בין 7 ל – 25 חברים אשר יבחרו באסיפה כללית.

(ב)   הוועד יורכב מחברי העמותה בלבד שהם מרפאים בעיסוק בעלי רישיון ו/או סטודנטים לריפוי בעיסוק אשר נמצאים במסלול לקבלת רישיון, מספר הסטודנטים החברים בוועד יהא לכל היותר שליש מהרכבו הכולל של הוועד

 1. (א) הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר וועד חדש. חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

(ב) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד: חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 1. (א) נתפנה מקומו של חבר וועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה, באופן שיישמר הרכב הוועד כאמור בסעיף 13 (ב) לתקנון זה.

(ב) חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר עמותה למלא מקומו עד שישיבו למלא תפקידיו.

 1. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 1. החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים: היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה: החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.
 1. הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
 1. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ו/או עובדיו ו/או מיופה כוחו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. מובהר, כי בכל מקרה לכל עניין הדורש את חתימת מורשי החתימה תידרש חתימתם של לפחות שניים ממורשי חתימה.

 

סימן ה': ועדת הביקורת

 1. הוראות תקנות 13 עד 18 , יחולו בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

 

סימן ו': סניפים

 1. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה כללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

 

סימן ז': פירוק העמותה

 1. (א) החלטה על פירוק העמותה תתקבל על ידי שני שלישים מכלל חברי העמותה שהוזמנו לאסיפה כללית מיוחדת לעניין זה, בהודעה מוקדמת של 21 יום מראש.

(ב)  באסיפה כללית בה יוחלט על פירוק העמותה, יבחרו החברים ועד לפירוק העמותה, שיוסמך לטפל בכל העניינים הקשורים בפירוקה.

 

סימן ח': נכסי העמותה

 1. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת הרווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה – אסור.

 

סימן ט': נכסים לאחר פירוק

 1. במקרה שלפירוק העמותה יועבר רכושה, לאחר שנפרעו כל חובותיה, לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2 ) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 

סימן י': תוקף התקנון ושינויו

 1. שינוי או תיקון בתקנון זה ייעשה ע"פ החלטות האסיפה כללית שנתקבלו ברוב קולות של 2/3 מהנוכחים.

הערות שוליים