הֲיֵלְכוּ שְׁנַיִם יַחְדָּו? ידע ועמדות אחיות אונקולוגיות אודות מקצוע הריפוי בעיסוק ושילובו בטיפול פליאטיבי

Joining Hands - Knowledge and Attitudes of Oncology nurses, of Occupational Therapy Role and Integration into Palliative Care

תקציר

רקע. טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית, שמטרתה הקלת סבל ושיפור איכות חיי מטופלים ומשפחתם. למקצוע הריפוי בעיסוק (רב"ע) פוטנציאל תרומה ייחודי בטיפול הפליאטיבי, כפי שעולה מהמלצות התוכנית הלאומית לטיפול תומך, שקוראת לשילוב מרפאים בעיסוק (מרב"ע) כחלק מן הצוות הרב-מקצועי. כדי לממש פוטנציאל זה, על חברי הצוות, ובכללו אחיות, להכיר את תפקידי המרב"ע ולגבש עמדה חיובית כלפי שילובם. מטרת המחקר הינה בדיקת רמת הידע של אחיות אונקולוגיות על אודות מקצוע הרב"ע, עמדותיהן כלפי השתלבותו בטיפול פליאטיבי והקשר ביניהן. שיטה. 89 אחיות מילאו שאלון ידע ועמדות מקוון, שנבנה עבור מחקר זה. תוצאות. התקבלו ציוני ידע גבוהים על אודות מקצוע הרב"ע (M=10.51, SD=2.21, טווח ציונים 14-1). באשר לעמדותיהן, נמצא כי אחיות סבורות שיש מקום לשילוב מרב"ע בטיפול, אך בפועל הן אינן בהכרח פועלות לשילובן בו. נמצא קשר חיובי בין הממד הקוגניטיבי של העמדה לממד ההתנהגותי. לא נמצא קשר בין רמת הידע על אודות מקצוע הרב"ע לבין עמדת האחיות כלפי השתלבותו. מסקנות והמלצות. על אף רמת הידע של האחיות ותפיסתן החיובית כלפי שילוב רב"ע בטיפול פליאטיבי, בפועל הן לא בהכרח פועלות לשילובו. יש מקום לפעול למען הגברת שיתוף הפעולה בין מקצועות הרב"ע והסיעוד בתחומי חינוך, מחקר ובשדה הקליני. במקביל, מומלץ לפעול למען הפצת ומימוש המלצות התוכנית הלאומית, לשילוב מרב"ע כחלק מן הצוות הרב-מקצועי.

מסר עיקרי 

  • על אף רמת הידע של אחיות אונקולוגיות על אודות מקצוע הרב"ע ותפיסתן החיובית כלפי שילובו, בפועל הן לא בהכרח נוטות להמליץ על הפנייה למרב"ע או לשלבן בטיפול הפליאטיבי.
  • מומלץ לפעול למען הגברת שיתוף הפעולה בין מקצועות הרב"ע והסיעוד בטיפול פליאטיבי, בתחומי חינוך, מחקר, מדיניות ובשדה הקליני. 
  • מומלץ לפעול למען הפצת ומימוש המלצות התוכנית הלאומית-הפליאטיבית, לשילוב מרב"ע כחלק אינטגרלי מן הצוות הרב-מקצועי.

תודות

תודתנו נתונה לליויה כסלו, אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן, על עזרה לכל אורך המחקר בגיבושו ובביצועו. 

מאמר זה נכתב על בסיס סמינר מחקר, כחלק מהדרישות לקבלת תואר ראשון BOT בריפוי בעיסוק,  הפקולטה למקצועות הבריאות, החוג לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו.

Abstract

Background. Palliative care represents a therapeutic approach designed to mitigate suffering and enhance the quality of life for patients and their families. The profession of occupational therapy (OT) plays a distinctive role in palliative care, as underscored by the Israeli National Palliative Program's call for the integration of OTs within the multi-professional team. To effectively realize this integration, team members, including nurses, should enhance their understanding of the potential contributions of OT and foster a positive attitude towards its inclusion in palliative care. This study aims to assess the level of knowledge among oncology nurses, regarding the OT profession, their attitudes regarding its integration into palliative care and the correlation between them. Method. An online 'knowledge and attitude' questionnaire was developed specifically for this study and completed by 89 oncology nurses (all women). Results. The findings revealed that the oncology nurses exhibited a high level of knowledge about the OT profession (M=10.51, SD=2.21, in the range of grades 1-14). Regarding their attitudes, it was observed that they acknowledged the significance of integrating OT into palliative care, though, in practice, they did not act accordingly with this belief. In addition, a positive correlation was found between the cognitive and behavioral dimensions of the position. The study did not uncover significant relationship between the nurses' level of knowledge about OT and their attitudes towards its integration. Conclusions and Recommendations. Despite the oncology nurses' commendable knowledge and positive perception of OT's integration into treatment, their actions in practice did not consistently align with these views. Consequently, fostering increased collaboration between the professions of OT and nursing within palliative care is imperative, with particular focus on education, research, policy, and clinical implementation. Additionally, it is recommended to actively promote and implement the recommendations outlined in the Israeli National Program for Palliative Care concerning the integration of OT as an integral part of the multi-professional team. This concerted effort will not only enhance patient care but also reinforce the efficacy of the palliative care approach.

Main Take-Home Messages

  • Despite the oncology nurses' good level of knowledge about the profession of occupational therapy, and their positive perception towards its integration into treatment, in practice, they don't necessarily tend to refer to occupational therapists or to integrate them into the palliative treatment.
  • It is recommended to focus on increasing cooperation between oncology nursing and OT's in the context of palliative care, encompassing areas such as education, research, policy, and clinical practices.
  • Furthermore, efforts should be made to distribute and implement the recommendations outlined in the Israeli National Program for Palliative Care (Ministry of Health), emphasizing the integration of occupational therapy as an integral part of the palliative multi-professional team.

 

 

 

https://doi.org/10.55134/F3kWtC3E

למאמר המלא

הערות שוליים