וידאו מודלינג בנושאי תעסוקה עבור אנשים עם מוגבלויות – תהליך ההטמעה של התערבות משולבת ומבוססת ראיות

The Implementation Process of a Novel Evidence-Based Integrated Video Modeling Intervention to Improve the Social-Vocational Skills of People with Developmental Disabilities

תקציר

רקע: בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) קלה עד בינונית, מתקשים להתאים את התנהגותם החברתית לסיטואציות יום-יומיות שונות, ולתכנן את תגובתם על בסיס הבנת רגשותיו ומחשבותיו של האחר, לכן הם מתקשים למצוא עבודה ולהתמיד בה לאורך זמן. מיעוט כלים ומחקרים על אוכלוסייה זו, מדגישים את חשיבות הרחבת ארגז הכלים של צוותי הטיפול ובכללם מרפאים בעיסוק. מאמר זה מדווח על תהליך ההטמעה של התערבות ייחודית ושמה Cog 'n' Role, הכוללת סרטונים המציגים קונפליקטים בין-אישיים בעבודה, ומטרתה שיפור ההתנהגות המסתגלת בסביבה התעסוקתית של אנשים עם מש"ה, וביסוס הראיות ליעילותה במסגרות המפוקחות על ידי "מנהל מוגבלויות" במשרד הרווחה. שיטה: על מנת לבדוק את היעילות של התערבות קבוצתית ולמידה משמעותית של צוותים מטפלים מסדנאות מקוונות, נערכו ראיונות עומק עם אנשי צוות במסגרות, ונאספו נתונים באמצעות שאלונים (יחידת מכלול, 2022) מעשרות אנשי צוות לרבות מרפאים בעיסוק ומנהלים. תוצאות: הצוותים שעשו שימוש ב- Cog 'n' Role דיווחו על התנהגות מסתגלת יותר בסביבת העבודה ועל תיווך מופחת מצד אנשי הצוות בזמן קונפליקט. מסקנות: אפשר לומר כי ההתערבות הקבוצתית הינה בעלת תרומה פוטנציאלית משמעותית. כמו כן יש להמשיך ולהטמיע את הכלי גם בקרב צוות מקצועי כמו מרפאים בעיסוק. תרומת המחקר: מחקר זה מדגים את הפוטנציאל של Cog 'n' Role, בקידומם של אנשים עם מוגבלויות התפתחותיות, בשילוב במארג החיים, לרבות בנושאי תעסוקה.

מסר עיקרי

בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) קלה עד בינונית, מתקשים להתאים את התנהגותם החברתית לסיטואציות יום-יומיות שונות, וכפועל יוצא מכך – למצוא עבודה ולהתמיד בה לאורך זמן. מיעוט כלים ומחקרים על אנשים עם מש"ה ותעסוקה, מדגישים את חשיבות הרחבת ארגז הכלים של צוותי הטיפול ובכללם מרפאים בעיסוק. מאמר זה מדווח על תהליך ההטמעה של התערבות ייחודית ושמה Cog 'n' Role, המשלבת Video Modeling ומטרתה שיפור ההתנהגות המסתגלת בסביבה התעסוקתית של אנשים עם מוגבלויות התפתחותיות, לרבות מש"ה, תחת מסגרות תעסוקה המפוקחות על ידי "מנהל מוגבלויות" במשרד הרווחה.

תודות

לשרון גנות, מנהלת תחום ידע ומחקר, קרן שלם, על ההתגייסות הרבה והחיבורים הטובים. לד"ר עדי לוי-ורד, רכזת "מכלול" – יחידת מחקר והערכה, קרן שלם, על איסוף הנתונים המרשים והמענה המהיר.

 

Abstract

Background: Adults with Intellectual and Developmental Disabilities (IDD)  struggle to adapt their social behavior to different daily situations and plan their reactions based on understanding others’ feelings and thoughts. As a result, they frequently need support finding and maintaining a job. The lack of research and tools in this area demonstrates the need for a wider variety of interventions. The following article reports the implementation process of a unique intervention called “Cog 'n' Role”, which aimed to improve the social behaviors of people with IDD in work environments, and the establishment of evidence for its effectiveness at the Ministry of Welfare and Social Affairs employment centers. Cog 'n' Role uses short video clips depicting a social conflict at work. Method: In order to investigate whether group intervention was perceived as effective and examine meaningful learning, we performed in-depth interviews and collected data through questionnaires from eighty-four cog ‘n’ role certified staff members and their managers, including OTs (Michlol Unit, 2022). Data Collection:  In order to investigate whether group intervention was perceived as effective and examine meaningful learning, we performed in-depth interviews and collected data through questionnaires we developed for the study during the year 2021. Data were analyzed using descriptive statistics with Microsoft Office Excel software (Michlol Unit, 2022). Results: The teams that conducted the Cog 'n' Role intervention reported improved social functioning of their care-receivers and reduced mediation needed by staff during conflicts. Conclusions: Results of this preliminary study show that group therapy has a significant potential to enhance the social skills of people with IDD in the work force. Moreover, the ease of use of Cog 'n' Role intervention for staff members has contributed to its implementation. Finally, this has been identified as an appropriate tool for occupational therapists to utilize. The study's contribution: This study demonstrates the potential benefits of Cog 'n' Role in integrating people with disabilities, especially IDD, into the life fabric, specifically in the domain of employment.

 

https://doi.org/10.55134/p44i274h

למאמר המלא

הערות שוליים