יישום הגישה הרב-הקשרית לקידום השתתפות בעבודה של אנשים עם מוגבלות – סקירת תיאורי מקרה

Applying the Multicontext Approach to Promote Work Participation of People with Disabilities - A Single Case Series

מילות מפתח: קוגניציה תפקודית, תפקודים ניהוליים, מטה-קוגניציה, מצבי בריאות, חוסן והסתגלות

Key words: functional cognition, managerial functions, meta-cognition, health conditions, resilience and adaptation

 

תקציר

מרפאים בעסוק עוסקים בקידום מעורבות והשתתפות בתפקידי ותחומי חיים של אנשים שמתמודדים עם מצבי בריאות שונים. תחום עבודה הוא תחום השתתפות מרכזי, שעלול להיות מושפע ממצבי בריאות, באופן שמפריע לאדם לבצע את תפקידו עד כדי מניעת השתתפות בכלל. מטרת המאמר להראות כיצד שימוש בכלי הערכה ופרוטוקול טיפול מטה-קוגניטיבי מבוסס הגישה הרב-הקשרית (The Multicontext Approach), הם בסיס להשגת מטרות הקשורות לקידום ולשימור השתתפות בעבודה. באמצעות שני תיאורי מקרה של מבוגרים צעירים, שאובחנו עם לקויות נוירו-התפתחותיות ופגיעה בתפקודים הניהוליים, נראה את השינויים בביצועים התעסוקתיים.

שיטה: סקירת נתוני הערכה ופרופיל עיסוקי לפני ואחרי 10 חודשי התערבות של ריפוי בעיסוק על פי הגישה הרב-הקשרית של טוגליה. אתגרים תעסוקתיים בעבר ובהווה מוצגים באמצעות חקר עיסוקי. תהליך ההתערבות התמקד בהגברת המודעות העצמית לביצועים קוגניטיביים או בסיוע לזהות דפוסי שגיאה שהפריעו לביצוע מוצלח, תוך דגש על בניית זהות עיסוקית מסתגלת. באמצעות ניתוח מצבים שונים מחיי היום-יום, למדו המטופלים לשיים משאבים וחסמים בסביבה, לנסות אסטרטגיות התמודדות ורכשו כלים לניטור וויסות עצמי. יישום הנרכש במשימות קוגניטיביות תפקודיות אִפשר הנעה והפחתת הסטיגמה העצמית בהקשר של יכולת חזרה לעבודה והשתלבות בה.

התקדמות: נמדדה באמצעות קביעה והשגת יעדים במציאה והשתלבות בעבודה. תוצאות: תיאור שינוי בביצועים תעסוקתיים, המצוינים כהשתלבות בעבודה ודיווח על מודעות ושימוש באסטרטגיות, ואלה עולים בקנה אחד עם שיפור בנתוני הערכה. סיכום: יש מקום לבחון כתיבת הנחיות לשימוש עקבי בהערכה ובהתערבות מטה-קוגניטיבית ממוקדות השתתפות בעבודה כמרכיב חיוני בכל הערכה והתערבות שיקומית תעסוקתית אצל אנשים בגיל העבודה, המתמודדים עם מצבי בריאות מולדים ונרכשים, כרוניים ומשתנים עם השפעה על תפקודים קוגניטיביים.

 

Abstract

Occupational therapists promote engagement and participation in life occupations and performance patterns for people who have various health conditions. Work participation can be influenced by health constraints that hinder adequate performance of job requirements to the point of preventing participation in the field of work overall. The purpose of this manuscript is to show how the use of assessment tools and the metacognitive treatment protocol, both based on the Multicontext Approach, aid in promoting and maintaining work participation. Using two case studies of young adults, who were diagnosed with neurodevelopmental disabilities and impaired executive functions, we will observe changes in occupational performance. Method: Data from a battery of assessments and occupational profiles were taken before and after 10 months of occupational therapy intervention provided according to Toglia's multi-contextual approach. Features from the occupational profile to determine specific occupations and contexts that needed to be addressed were identified. An analysis of occupational performance was done to identify the clients past and present challenges in work performance. The intervention process focused on increasing self-awareness of cognitive performance skills or identifying error patterns that hindered successful performance, emphasizing the enhancement of an adaptive vocational identity. By analyzing various situations from everyday life, the clients learned to identify resources and barriers in the environment, attempted learning coping strategies, and practiced self-monitoring and regulation tools. Implementing the acquired self-strategies within functional cognitive tasks allowed them to remain motivated and reduce self-stigma in terms of not being able to return to work and integrate into the mainstream workforce. Progress: Measured through setting and achieving goals in finding employment and performing job tasks. Results: A detailed description of change in occupational performance based on work integration, status awareness, and the use of compensatory strategies were noted concomitantly with improvement in performance as measured by the various assessment tools. Summary: One may favorably consider writing guidelines for using Meta-cognitive evaluation and intervention tools as an essential component of any occupational rehabilitation assessment and intervention program for working age people who are facing cognitive impairments due congenital and acquired, chronic and variable health conditions.

 

מסר עיקרי

שילוב של התערבות מטה-קוגניטיבית על פי הגישה הרב-הקשרית מתאימה במסגרת עבודת המרפאה בעיסוק במסגרת שיקום תעסוקתי.

התערבות מטה-קוגניטיבית תורמת להשגת מטרות תעסוקתיות ולקידום השתתפות בעבודה.

התערבות זו מאפשרת למטופלים להבין את החוזקות ואת החולשות הקוגניטיביות שלהם, ללמוד אסטרטגיות התמודדות ולתרגל העברה והכללה לביצוע מגוון של מטלות באופן יעיל יותר.

יש צורך להטמיע התערבויות של ריפוי בעיסוק בשירותי שיקום תעסוקתיים, ולהפעיל פרוטוקול התערבות מטה-קוגניטיבי כנוהל מחייב.

 

 

https://doi.org/10.55134/5pto7jo6

למאמר המלא 

הערות שוליים