נוהל כתיבת נייר עמדה

ניירות עמדה

א. נייר עמדה – מהו?

נייר עמדה הוא מסמך שנכתב בחברה, בארגון ציבורי או בעסק ומטרתו להביע עמדה בנוגע לפעילות מסוימת הנדרשת או נעשית בו. המטרה של נייר עמדה היא לגבש דעה או מקבץ דעות ברור ומובנה לקהל מסוים לקראת פעילות או דיון בהם או כדי להסביר את מדיניות הארגון בנושא מסוים. ניירות עמדה הם מסמכים רשמיים ביותר, שיש להם השלכות ציבוריות ומשפטיות.
ניירות עמדה של החברה הישראלית לריפוי בעסוק כארגון מקצועי יציג מציגים את העמדה הרשמית שלה באותו נושא וכוללים מידע עדכני ותקף והמלצות לקהלי יעד שונים: אנשי מקצוע הריפוי בעיסוק אנשי מקצוע נוספים מתחום מקצועות הבריאות, אנשי מקצוע מתחומים אחרים או כלל הציבור..
ניירות עמדה של החברה הישראלית כארגון מקצועי יציג, עוסקים במגוון תחומים:
– גיבוש נהלים לגבי תחום שירות מסוים;
– תיאור והבהרה של ממד או נושא הקשור לגישות ושיטות טיפול או למושגי היסוד של ריפוי בעיסוק;
– הבעת עמדה מקצועית בנושא גישות התערבות בתחום מסוים;
– זיהוי תחומים ונושאים החשובים לצבור או אנשי המקצוע והשפעתם על השתתפות האדם בסביבות חיים כגון: משפחה וקהילה תוך מתן המלצות לקדומה.

ב. אופן הטיפול בבקשה ואישורה

• בקשות לכתיבת ניירות עמדה יופנו ויאושרו בוועד המנהל בחברה הישראלית לריפוי בעיסוק ע"י מרפאים/ות בעיסוק; הבקשה תכלול את ההסבר המפרט את הצורך בנייר העמדה. (ראה נספח א' )
• הבקשה מועלית לדיון בוועד המנהל שיחליט האם נייר העמדה בתחום בו יש קבוצת עניין או שנדרש להקים וועדת היגוי וכתיבה לנושא.
• היה וניתן להעביר את הבקשה לקבוצת עניין, תועבר הבקשה לראשת קבוצת העניין.
• הליך אשור הבקשה: בקשה שלא מועברת לקבוצת עניין תידון בוועד המנהל ותועמד להצבעה. החלטה לקידום הכתיבה או דחייה תלווה בנימוקים, תפורסם בפרוטוקול ותישלח באופן אישי למבקש.ת.
בקשה שהועברה לראשת קבוצת העניין – תועלה לדיון בישיבת הוועד המנהל של קבוצת העניין הקרובה. המלצה לקידום או דחייה תלווה בנימוקים ותוחזר לוועד המנהל להצבעה בישיבתו הקרובה. אשור לקדום הבקשה או דחייה ילווה בנימוקים, יפורסם בפרוטוקול ויועבר לקבוצת העניין ומבקש.ת הבקשה.

ג. הליך בניית קבוצת הכתיבה וכתיבת נייר העמדה

• לאחר אישור ההחלטה בוועד המנהל, יפורסם באתר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק קול קורא להצטרפות לקבוצת הכתיבה.
• הקול קורא יסביר את הרקע, הסיבות והחזון לכתיבת נייר העמדה.
• יקבע לוח זמנים להצטרפות לכתיבה ומשך הזמן שהקבוצה עתידה לעבוד על המסמך.
• קבוצת כתיבת נייר עמדה חשוב שתכלול אנשי מקצוע מובילי תחום מן העמותה, אנשי מקצוע מתוך החוגים האקדמיים, משרד הבריאות החינוך והרווחה או גופים נוספים להם נוגע נייר העמדה.
• קבוצת הכתיבה תבחר רכזת שתרכז את הנושא ותהיה אחראית לריכוז החומרים, הליך הכתיבה ושמירה על לוחות הזמנים.
• ניהול ופיקוח על הליך כתיבת נייר העמדה ופרסומו נמצא באחריות מנכ"לית החברה הישראלית.

ד. הליך אישור המסמך

• בתום תהליך הכתיבה, תישלח הטיוטה להערות והארות למטה משרד הבריאות, לראשות החוגים באקדמיות, לנציגות ראשיות של המקצוע במשרדים השונים ובעמותות נותנות שירות תוך פרסום תאריך יעד לשליחת הערות / הארות והשינויים המבוקשים.
• הטיוטה שהתגבשה לאחר כל השינויים תוצג באתר החברה הישראלית. בקשות לשינויים והבהרות יתקבלו לא יאוחר מ14 ימי עבודה מיום פרסום הטיוטה באתר.
• קבוצת הכתיבה תשקוד על התיקונים בהתאם ותגיש את הנייר המוגמר לאישור הוועד המנהל שיאשרו בהצבעה.
ה. פרסום
נייר העמדה יפורסם ב-IJOT, כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק, באתר החברה הישראלית ויופץ בערוצים השונים העומדים בפני החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.

 

ו. מבנה נייר העמדה (המלצה כללית, המבנה יכול להשתנות בהתאם לתחום):

1. רקע ומבוא: פסקה פותחת הכוללת, הגדרת התחום והעמדה הכללית של מקצוע הריפוי בעיסוק כלפיו;
2. מטרות המסמך;
3. רציונל לגיבוש עמדה או נהלים בנושא תוך התבססות על הספרות המקצועית, ותוך הידרשות לחוק במדינת ישראל;
4. הבאת עדויות התומכות בעמדה, דיון בהיבטים שונים של הנושא ושל העמדה;
5. תפקידים מרכזיים של הריפוי בעיסוק בנושא זה;
6. הנחיות בנושא, דוגמאות והמלצות לגבי דרכי אבחון והערכה או טיפול בריפוי בעיסוק/הצעה לפעולות ופתרונות; הבעת גישות שונות, נימוקים השלכות והדגשים
7. סיכום;
8. מקורות.

ז. תוקף נייר העמדה – הגדרת נוהל שינויים

ככלל השאיפה של החברה הישראלית לבחון ולרענן ניירות עמדה לפי הצורך.
הליך טפול בבקשה לשינוי נייר עמדה כולל את אותם השלבים של כתיבת ניר עמדה.
תעשה פנייה לכותבי הנייר העמדה הקודם להצטרפות לכתיבה החדשה.

 

נספח א' בקשה לכתיבת נייר עמדה

אל: ועד החברה הישראלית לריפוי בעיסוק
הנידון: בקשה לכתיבת נייר עמדה
1. נושא נייר העמדה.
2. יוזם/י הכתיבה (יש לפרט עבור כל יוזם: שם מלא, מס' רישיון בריפוי בעיסוק, ופירוט של התארים האקדמיים, קורסים והכשרות והניסיון המקצועי הרלוונטי לנושא נייר העמדה) במידה ויש מספר אנשים שמגישים כקבוצה יש לרשום את כולם.
3. רציונל המפרט את הצורך בכתבית נייר העמדה בנושא.

הערות שוליים