קול קורא לתקצירים בנושא ריפוי בעיסוק והשתתפות בעבודה: פרקטיקה, מדיניות ומחקר

עבודה הינה תחום עיסוק משמעותי ביותר בחייו של כל אדם ובייחוד בקרב אנשים עם מוגבלות, שחוו פעמים רבות קטיעה ברצף התעסוקתי או קשיים להשתלב בעבודה משמעותית.

בשני העשורים האחרונים חלו בישראל ובעולם שינויי חקיקה ומדיניות והם הובילו להגדלת שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. אף על פי כן שיעורי התעסוקה של אוכלוסייה זו עדיין נמוכים בהשוואה לכוח העבודה של האוכלוסייה ללא מוגבלות. לעובדה זו כמובן השלכות ניכרות על הפריון השנתי ועל כוח העבודה ככלל.

השתתפות בעבודה נכללת בתחומי ההתערבות של המרפאה בעיסוק,  והתערבות זו באה לידי ביטוי בהתאמת עמדות עבודה, הדרכה ארגונומית, חיזוק מיומנויות תעסוקתיות וכדומה ומשרתת הן אנשים עם מוגבלות והן את האוכלוסייה הכללית. בשנתיים האחרונות נושא התעסוקה עומד על סדר היום הציבורי ונוגע לכלל האוכלוסייה בשל מגפת הקורונה, מצב שגרם לשינויים תעסוקתיים וצמצום אפשרויות מחד גיסא, ופתח הזדמנויות לשינוי בתחום זה מאידך גיסא.

 

כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק  מקדיש גיליון מיוחד בנושא במטרה לקדם את הידע התיאורטי, היישומי והמחקרי של תפקיד ועבודת המרפאה בעיסוק לקידום השתתפותם של אנשים בעבודה.

אנו מזמינים חוקרים.ות וקלינאים.ות מתחום הריפוי בעיסוק ומדיסציפלינות שונות להגיש מאמרים לגיליון זה.

 

יתקבלו בברכה סקירות, מחקרים כמותיים, מחקרים איכותניים ומחקרים משולבים וכן טורי דעה העוסקים בנושאים האלה:

  1. דוגמאות מן השדה לאמצעי הערכה או התערבויות שונות לקידום השתתפות אנשים עם מוגבלות בעבודה (ובכללן התייחסות לאוכלוסיות ספציפיות).
  2. סקירות תיאורטיות בתחום הריפוי בעיסוק והשתתפות אנשים בעבודה, ובכללן התייחסות למדיניות וחקיקה.
  3. מאמרים מחקריים הבוחנים סוגיות בהשתלבות אוכלוסיות שונות בעבודה.
  4. נקודת מבט אישית – עדויות אישיות המתארות אתגרים, חסמים, עזרים והתערבויות בדרך להשתלבות בעבודה משמעותית.
  5. חיבורים אינטרדיסציפלינריים – מאמרים המתארים עבודה רב תחומית לפיתוח ולקידום מודלים/ כלי הערכה והתערבויות להשתלבות אנשים בעבודה משמעותית.

 

תאריכי היעד להגשת ההצעות:

הגשת התקציר למאמר (עד 400 מילים): 1.5.2022

קבלת הודעה על אישור ההצעה: 1.6.2022

הגשת המאמר המלא: 15.7.2022

פרטים על כתב העת והנחיות להגשת המאמר אפשר למצוא באתר כתב העת:

 

הנחיות לכותבים

את התקצירים ניתן להגיש לשיפוט בעברית או באנגלית.

לפי ההנחיות האלה:

על התקציר להיות מוקלד ברווח כפול, גודל גופן – 12 נקודות.

את כל ההפניות למקורות יש להביא, בקיצור המקובל, בגוף התקציר, ואת הפרטים המלאים – ברשימת המקורות, לפי כללי ה- APA.אולי להוסיף כאן בליווי מס' DOI?

יש לציין את שם המאמר בעברית ובאנגלית, שם המחבר או המחברים בעברית ובאנגלית, את התואר האקדמי ואת מקום העבודה והתפקיד.

יש להוסיף 3 מילות מפתח.

 

הליך השיפוט בגיליון זה ייעשה בשני שלבים: בשלב הראשון ייעשה שיפוט מהיר של התקצירים שיתקבלו. בשלב השני, כותבי התקצירים שיימצאו מתאימים, יתבקשו לשלוח את המאמר המלא, וזה יישלח לשיפוט אנונימי של שני מעריכים.

 

את התקצירים יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: ijot2.il@gmail.com אנא ציינו בנושא ההודעה "תקציר לגיליון מיוחד בנושא השתתפות בעבודה".

 

 

הערות שוליים